PROVOZNÍ ŘÁD JARMARKU 21.5.2022 v Mostě

Cílem Jarmarku je nabídka a prodej rukodělných řemeslných a uměleckých výrobků s povoleným doplňkovým
prodejem dalších produktů uvedených níže.

Pořadatel si v případě potřeby vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a po dohodě s provozovatelem povolit prodej dalšího zboží, které se zaměřením trhů souvisí.

Pořadatel si v případě potřeby vyhrazuje právo nevhodné zboží nebo jeho část z prodeje vyloučit.

Provoz Jarmarku:

 • Organizaci a provoz Jarmarku řídí provozovatel: Zdeňka Kučerová, IČ 06175708
 • Prodejní doba je stanovena od 10:00 do 17:00 hodin.
 • V den konání lze zahájit navážení zboží na místo nejdříve od 9:00 hodin, vyklizení místa je třeba
  provést nejpozději do 18:00 hodin.
 • V případě pozdního příchodu je provozovatel oprávněn zakázat vstup do prostoru Jarmarku a
  tím neumožnit prodej bez nároku na vrácení registračního poplatku prodejci.
 • Organizátor:
  • určuje prodejní místa prodávajícím, kteří splnili podmínky tohoto provozního řádu.
  • odpovídá za splnění podmínek daných tímto provozním řádem.

Výrobky k prodeji mohou být:

 • rukodělné výrobky drobných řemeslníků a umělců
 • maloobchodní nabídku přímých prvovýrobců.
 • houby, byliny, koření, ovoce a sušené plody – BIO potraviny
 • ovocné šťávy, mošty, sirupy, marmelády, džemy, povidla
 • hrnkové a řezané květiny, květinové ozdoby a aranže
 • výrobky místních škol, spolků a charitativních organizací

Doplňující informace k výrobkům k prodeji:

 1. Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí nosit čistý
  oděv. Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji
  odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění, a nesmí představovat přímý ani nepřímý zdroj
  kontaminace.
 2. Prodávající potravinových produktů musí být vždy schopen na místě doložit původ produktů.
 3. Nebalené potraviny musí prodejce chránit před prachem, dotykem se zemí, kontaktem s kupujícími
  i s rukama prodejce. Plochy stánku, na kterém jsou kladeny potraviny, musí být omyvatelné a
  udržovány v čistotě, a je-li to nezbytně nutné, tak i dezinfikovatelné.

Na trzích je zakázáno registrovaným prodejcům prodávat alkoholické nápoje balené i nebalené.

Podmínky prodeje:

 • K prodeji smí prodejce využít jen místo, přidělené provozovatelem Jarmarku.
 • Prodejce je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a dodržovat jej.
 • Prodej není povolen osobám mladším 15 let a osobám jinak nezpůsobilým k provozování této
  činnosti.
 • Každý prodejce, který je podnikatelem, je povinen mít u sebe kopii živnostenského listu nebo
  výpisu ze živnostenského rejstříku nebo osvědčení zemědělského podnikatele (vyjma prodejců
  přebytků své drobné pěstitelské a chovatelské činnosti).
 • Na Jarmarku nelze v souladu se zákonem č.65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
  návykových látek prodávat osobám mladším 18 let, ve znění pozdějších předpisů, alkoholické
  nápoje.
 • Prodejci nesmí o výrobcích a zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat spotřebitele.
 • Prodejce je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě, průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na určené místo podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů.
 • Prodejce je povinen zanechat stanoviště po skončení prodeje čisté a zcela uklizené.
 • Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkami.
 • Prodejce je povinen prokázat svoji totožnost v případě potřeby, tzn. mít u sebe občanský průkaz.
 • Prodejce je povinen v případě, že prodává potravinářské zboží, mít u sebe platný zdravotní průkaz a dodržovat hygienické předpisy.
 • Prodejce nesmí vjíždět ani parkovat na ploše určené ke konání Jarmarku a využít k tomu parkovišť přilehlých.

Po porušení některého z těchto ustanovení může provozovatel trhu prodej s okamžitou platností
přerušit nebo zakázat.

Tento provozní řád je platný pro den konání Jarmarku 21.5.2022 (nebo v náhradním termínu) a je závazný pro prodejce i provozovatele. Tímto provozním řádem nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z jiných právních
předpisů.

Zdeňka Kučerová

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Shopping Cart